Közhasznúság 2008

Tartalmi beszámoló a 2008. közhasznú tevékenységeiről

Tartalmi beszámoló a 2008. közhasznú tevékenységeiről

A 2008. évben kiemelt feladataink voltak: (1) szociális, karitatív tevékenység, (2) oktatás, ismeretterjesztő tevékenység és (3) irodai, ügyviteli tevékenység.

(1) A szociális ( karitatív ) tevékenységünk fő feladata volt a szociálisan rászoruló családok, idősek, betegek, magányosok, hátrányos helyzetű munkanélküliek és a társadalom peremére szorultak segítése. A rászorultakon való segítés élelmiszer, ruha és pénzbeli segélyezéssel, tanácsadással, kórházban lévő betegek látogatásával, lelki segítésével és a börtönben lévő fogvatartottak részére kiscsoportos személyiség fejlesztő foglalkozásokkal és a szabadulásra felkészítő lelkigondozás által.

Működésünk pénzügyi bevételi az előző évihez képest javultak 204 878 Ft-tal. A magánszemély támogatóink nagyon megcsökkentek.

Pénzbeli segélyt keretből 14 fő rászorulónak tudtunk adni. Az élelmiszersegélyek beszerzésére együttműködési megállapodást kötöttünk a Budapesti Élelmiszerbankkal és Katolikus Karitász alvállalkozójaként az MVH-val. E megállapodások keretében az MVH-tól az eus élelmiszersegélyekből 13856 kg és az élelmiszerbanktól 5300 kg tartós élelmiszert vettünk át kiosztásra. Az élelmiszereket (liszt, keksz, tésztafélék, cukor, tea, édesség, konzervek, életízesítők) a karitász önkéntes munkatársai osztották ki a szocális felmérés által összeállított rászorulóknak a következő 13 településen: Kecskemét, Helvécia, Lakitelek, Izsák, Tázlár, Mélykút, Kelebia, Kisszállás, Tompa, Borota, Kalocsa, Géderlak, Sükösd, Bátya és Dusnok. Ezeken a településeken összesen 622 rászoruló család vehetett át 15-20 kg tartós élelmiszert.

(2) Az oktató tevékenységünk fő feladata karitász önkéntes munkatársainak oktatása és képzése, mert az alapítványunk a tevékenységét az önkéntes munkatársak ingyenes szeretetszolgálatára építve szervezi és végzi. Az alapítványunknak a megyében 32 településen a plébániai karitászcsoportokban 122 főállandó és 406 fő alkalmi segítő munkatársa van. A képzéseinknek két fő területe volt. Az egyik: az önkéntes munkatársak felkészítése az eus élelmiszersegély programhoz szükséges hátrányos helyzetű rászoruló személyek feltérképezési űrlapjának elkészítéséhez. Kiemelt feladat volt, hogy munka során együtt kell működni a helyi önkormányzatokkal, és ahol van a kisebbségi önkormányzattal is. Ebben a számítógépes képzési programban 12 fő önkéntes vett részt eredményesen a saját számítógépével. A másik: az önkéntes munkatársak részére a szeretetszolgálat lelki hátterének megalapozása, mélyítése Biblia és az egyház szociális tanítása által, és motiválása Árpádházi Szent Erzsébet és Szent Pál példájával. Ez történt 6 előadás keretében a bajai karitásznapon 125 önkéntes részvételével.

(3 ) A fenti tevékenységek tervezése, irányítása, koordinálása és alapítvány mindennapi ügyeinek az intézése az alapítvány irodájában történik. A munkát az iroda vezetője és 3 fő önkéntes munkatárs végzi. A 2008-ben az NCA-tól nyert 350000 Ft-ot az irodai kiadásokra, honlap készítésére és működtetésére, egy szemkímélő számítógép-monitor és egy digitális fényképezőgép vásárlására fordítottuk. Összegezve: alapítványunk sikeresen valósított meg közel 6000000 Ft összértékű segélyezési programot a hátrányos helyzetű embertársaink javára, és két képzési programot az önkéntes munkatársaink részére, akik a hátrányos helyzetű embertársainkat segítik.

A Kalocsa Főegyházmegyei katolikus Karitász Alapítvány kuratóriumának tagjai munkájukat térítésmentesen végzik, s az alapítványtól nem részesültek sem pénzbeli sem természetbeni juttatásban.

Kalocsa, 2009. május. 28.

Szántó Ambrus

kuratórium elnöke

A közhasznúsági jelentést az alapítvány kuratóriuma 2009/4. számú határozatával 2009. május 30-án fogadta el.

Mérleg


Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző évi

Önrevízió

Tárgyév

a

b

c

d

e

A.

Befektetett eszközök

35

0

257

I.

Immateriális javak

II.

Tárgyi eszközök

35

257

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

B.

Forgóeszközök

1897

0

1981

I.

Készletek

II.

Követelések

10

10

III.

Értékpapírok

1261

1807

IV.

Pénzeszközök

626

164

C.

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

0

Eszközök összesen

1932

0

2238

D.

Saját tőke

1897

0

1981

I.

Induló tőke

10

10

II.

Tőkeváltozás

1887

1971

III.

Lekötött tartalék

IV.

Értékelési tartalék

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

45

0

0

F.

Kötelezettségek

0

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

Források összesen

1942

0

2248


Eredménykimutatás


Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

650

930

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

650

930

a.

alapítótól

b.

központi költségvetéstől

c.

helyi önkormányzattól

d.

Egyéb – 1 %

246

368

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

300

350

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4.

Tagdíjból származó bevételek

5.

Egyéb bevételek

104

212

6.

Pénzügyi műveletek bevételei

7.

Rendkívüli bevételek

8.

Aktivált saját teljesítmény értéke

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

1.

Árbevételek

2.

Egyéb bevételek

3.

Pénzügyi műveletek bevételei

4.

Rendkívüli bevételek

C.

Összes bevétel

650

930

D.

Közhasznú tevékenység költségei

467

917

1.

Anyagjellegű ráfordítások

383

842

2.

Személyi jellegű ráfordítások

3.

Értékcsökkenési leírás

84

75

4.

Egyéb ráfordítások

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6.

Rendkívüli ráfordítások

E.

Vállalkozási tevékenység költségei

0

0

1.

Anyagjellegű ráfordítások

2.

Személyi jellegű ráfordítások

3.

Értékcsökkenési leírás

4.

Egyéb ráfordítások

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6.

Rendkívüli ráfordítások

7.

Aktivált saját teljesítmény értéke

F.

Összes tevékenység költségei (D+E)

467

917

G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

0

0

H.

Adófizetési kötelezettség

0

0

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

0

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

183

13

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

1. Bérköltségek

0

0

a. megbízási díjak

b. tiszteletdíjak

2. Személyi jellegű egyéb költségek

0

0

3. Személyi jellegű költségek közterhei

B. Nyújtott támogatások

140

68

1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

140

68


A cél szerinti juttatásokról


Juttatás megnevezés

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Pénzbeli juttatások összesen

140390

67606

- 72784

- ebből adóköteles

0

0

0

- ebből adómentes

140390

67606

- 72784

Valorizált természetbeni juttatások összesen

7481000

5648000

- 1833000

Eus élelmiszerek, liszt, keksz, tészta

- ebből adóköteles

0

0

- ebből adómentes

7481000

5648000

1833000

Továbbított támogatások

0

0

MINDÖSSZESEN:

7521390

5715606

0

1905784

Kimutatás a kapott támogatásokrólJuttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege (Ft)

Változás

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Központi költségvetési szervtől

Nemzeti Civil Alapprogram

Működési támogatás

300000

350000

50000

Nem költségvetési szervtől

Magánszemélyektől

Karitász céljaira

30000

39500

9500

Katolikus Karitásztól

Közhasznú tevékenység

0

23302

23302

SZJA 1%-a (APEH)

adó 1% rendelkezéséből

246285

368361

122076

Egyéb

0

0

ÖSSZESEN:

576285

781163

204878


adományvonal: 1536 - Segítsen, hogy segíthessünk!

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.

Tel.: 78/462-667/127-es mellék Fax: 78/462-667

(c) 2019 All rights reserved - Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Katolikus Karitász

Készítette: Weboldal-Center